Z našej dlhoročnej praxe vieme, že aj keď montáž kondenzačného kotla vyzerá jednoducho, často dochádza k niektorým chybám, ktoré majú vplyv na ekonomiku prevádzky a na poruchovosť jednotlivých dielov. Preto uvádzame niektoré fakty o montáži kondenzačného kotla.

Inštalácia kondenzačného kotla1– Kondenzačný kotol akéhokoľvek výrobcu.

2– Zásobník teplej vody s objemom 100 litrov. V akumulačnom zásobníku sa teplá voda ohrieva pomocou špirály, v ktorej prúdi vykurovacia voda. Ohrev vody v externom zásobníku je úspornejší ako prietokový ohrev teplej vody. Pri prietokovom ohreve musí kotol, pri každom otvorení vodovodnej batérie, prepnúť trojcestný ventil a nasmerovať vykurovaciu vodu na prietokový výmenník. Týmto dochádza k strate a únikom energie. Zároveň sa energia odovzdáva vode na malej ploche, čo spôsobuje zanášanie výmenníka vodným kameňom, hlavne v našich podmienkach. Pri ohreve v externom zásobníku je odovzdávacia plocha väčšia a k zaneseniu špirály dôjde o niekoľko rokov neskôr, prakticky až na úrovni životnosti kotla.

3– Koncentrický komín s nasávaním spaľovacieho vzduchu cez komínovú čiapku. Ideálnym riešením komína, pri prechode z klasického kotla na kondenzačný, je vsunutie dodatočnej plastovej vložky do už existujúcej hliníkovej, resp. pozinkovanej rúry. Pri správnej inštalácií sa spaľovací vzduch nasáva cez komínovú čiapku do medzipriestoru komína a novej plastovej vložky, kde nasávaný vzduch odoberá teplo spalinám prúdiacim v opačnom smere. Tak ako to znázorňujú šípky na obrázku. Z telesa komína je spaľovací vzduch vedený koncentrickou rúrou až do kotla, kde sa spaliny po zhorení vracajú prostrednou rúrkou do komína. Takýmto koncentrickým riešením sa dosiahne vyššia celková účinnosť kotla, pretože nasávaný vzduch odoberá teplo spalinám už v komíne. Zároveň sa zlepšuje stupeň kondenzácie.

4– Revízne komínové koleno slúži na kontrolu komínového telesa pri pravidelnej ročnej prehliadke.

5– Izbový termostat riadi kotol podľa požadovanej teploty v izbe. Môže byť jednoduchý kolieskový alebo týždenný programovateľný s automatickým prepínaním útlmu.

6– Prídavná expanzná nádoba pre vykurovací systém je potrebná pri počte viac ako päť radiátorov. Samotný kotol má zabudovanú sedem litrovú expanznú nádobu. V prípade, že systém obsahuje väčší objem vody ako cca päť radiátorov, je potrebná prídavná expanzná nádoba. Pôvodné otvorené expanzné nádoby nie je možné použiť s kondenzačným kotlom. Pri výmene kotla sa môžu zdemontovať.

7– Pripojenie odvodu kondenzátu cez sifón do kanalizácie. Pri inštalácii kondenzačného kotla, je potrebné pripojiť odvod kondenzátu do kanalizácie. Pripojenie je možné realizovať napojením na existujúcu kanalizačnú rúrku, alebo pripojením pod umývadlo na sifón s vývodom pre práčku. Ak je kanalizácia nad úrovňou kotla, je možné použiť čerpadlo kondenzátu. Neodporúčame zviesť kondenzát len do vedra, pretože z jedného metra kubického plynu vzniknú cca tri decilitre kondenzátu, čo pri silnej zime znamená denné vynášanie kondenzátu.

8– Filter vykurovacej vody slúži na zachytávanie nečistôt vo vykurovacom systéme. Pre veľmi zanesené a staré systémy odporúčame odkaľovač Spirotrap, ktorý zachytáva aj malé čiastočky kalu. Klasický filter so sitkom musí byť na spiatočke umiestnený vo vodorovnej polohe, aby nečistoty nevypádavali zo sitka pri zastavení čerpadla. Inak je filter neúčinný a nečistoty sa nedajú vybrať z filtra pri pravidelnej ročnej prehliadke.

9– Pevne nainštalované dopúšťanie vody do systému slúži na zvýšenie tlaku vykurovacej vody. Tlak je potrebné kontrolovať minimálne raz ročne, hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny. Pri pevnej inštalácii dopúšťania nie sú potrebné žiadne prídavné hadice pre dopustenie a tým sa nedostáva vzduch do vykurovacieho systému.

10– Expanzná nádoba teplej vody slúži na vyrovnávanie tepelnej rozťažnosti vody v zásobníku pri ohreve kotlom. Pri inštalácií bez tejto expanznej nádoby pôsobí pretlak v rozvodoch na spoje a kartuše vo vodovodných batériách. Následne musí maximálny pretlak odpustiť poistný ventil teplej vody.

11– Pripojenie cirkulačnej slučky pri dlhých rozvodoch teplej vody. Hlavne v novostavbách pri dlhom rozvode teplej vody je možné cirkulačným čerpadlom zabezpečiť okamžitý komfort teplej vody aj na vzdialenejších vodovodných batériách.

12– Poistný ventil teplej vody odpúšťa havarijný pretlak v zásobníku teplej vody. V prípade inštalácie bez expanznej nádoby teplej vody prepúšťa tento ventil pretlak pravidelne, čo ma za následok neskoršie poškodenie ventilu vodným kameňom.