Herný plán súťaže

 

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je ,,VYHRAJTE PLYNOVÝ KOTOL S FANPAGE BANIK A SYN – CENTRUM KÚRENIA“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je informovať verejnosť o možnosti zakúpenia si kotlov od spoločnosti Banik a syn s.r.o., rozšíriť všeobecné povedomie o spoločnosti Banik a syn s.r.o., podporiť fanúšikovskú stránku Banik a syn – Centrum kúrenia na Facebooku a podporiť web www.banik.sk.  

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „VYHRAJTE PLYNOVÝ KOTOL S FANPAGE BANIK A SYN – CENTRUM KÚRENIA“ organizuje spoločnosť Banik a syn s.r.o., so sídlom Herlianska 1106
093 03 Vranov nad Topľou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vložka č. 12281/P (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

3. Poskytovateľ výhier  

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Banik a syn s.r.o.. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

 

4. Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Propagačná súťaž trvá v termíne od 20.11.2017 do 4.12.2017 a prebieha na oficiálnej fanúšikovskej stránke spoločnosti Banik a syn s.r.o. na Facebooku. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí.

 

6. Pravidlá súťaže

6.1. Do súťaže o plynový kotol od spoločnosti Banik a syn s.r.o. bude zaradený každý účastník, ktorý je v období od 16.11.2017 do 5.12.2017 fanúšikom fanpage Banik a syn (https://www.facebook.com/banikasyn) na Facebooku alebo ktorý sa v tomto období fanúšikom stane, a ktorý sa zapojí do súťaže zaslaním súťažného komentáru bližšie špecifikovaného vo facebookovom príspevku danej súťaže.

6.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.  

 

7. Výhry/Ceny

– Výhrou v súťaži je plynový kotol Viessmann Vitodens 100-W 19kWs cenníkovou hodnotou 1905,60€ s DPH.

– Žrebovanie prebehne dňa 6.12.2017.

– Výhercu bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Banik a syn – Centrum kúrenia označením v komentári alebo v príspevku. Výherca musí následne do 3 dní poskytnúť spoločnosti svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu.

– Ak výherca nebude v požadovanom čase kontaktovať spoločnosť, alebo ak nespĺňa podmienky súťaže, spoločnosť vyžrebuje náhradníka.  

– Výhra je neprenosná a nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

– Mená výhercov budú zverejnené na facebookovej fanpage Banik a syn – Centrum kúrenia.

– Zapojením sa do súťaže berie užívateľ na vedomie, že výhra zahŕňa len samotný plynový kotol a nie jeho doručenie a montáž. Tieto služby poskytne spoločnosť Banik a syn s.r.o. za paušálne ceny, ktoré budú užívateľovi oznámené pri jeho kontaktovaní a obhliadke miesta montáže. V prípade záujmu o namontovanie bude vystavená samostatná cenová ponuka s potrebným materiálom a prácami.

 

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne alebo zaslaním poštou.

 

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením

súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

 

11. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.